Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (0114TA300063)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (N0114A300063)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
   2) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů)
   3) španělská fonetika (teoretická a praktická znalost španělského hláskového systému), morfologie (teoretická a praktická znalost španělských slovních druhů) a syntax (teoretická a praktická znalost větných členů) – viz níže doporučená odborná literatura (max. 35 bodů)
   4) dějiny španělsky psaných literatur (max. 35 bodů)

   V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).

   Druhá část probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu, a to na pokročilé úrovni, s důkladně osvojenými znalostmi gramatického systému jazyka. Reaguje na otázky komise, které směřují především na motivaci k didakticky orientovanému studiu, s tím související zájmy, zkušenost s výukou španělštiny, pedagogické zkušenosti apod.

   Třetí a čtvrtá část probíhají ve španělštině a češtině.
   Ve třetí části se vyžaduje znalost španělského jazyka a španělské lingvistiky v rozsahu těchto příruček:
   • Čermák, Petr – Castillo, David Andrés (2011). Gramática aplicada de la lengua española. Praha, Karolinum,
   • Čermák, Petr (2015). Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha, Karolinum.
   • Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr (2010). Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum. Kapitoly „Morfologie“ a „Syntax“.

   Ve čtvrté části uchazeč prokazuje znalost španělsky psaných literatur – periodizace, orientace v jednotlivých obdobích, směrech a hnutích, klíčoví představitelé, kontext světové literatury, literární názvosloví. Otázky vycházejí z předloženého seznamu četby španělské a hispanoamerické literatury (min. 40 děl, seznam by měl být pokud možno vyrovnaný, obsahovat díla ze španělské i hispanoamerické literatury a pokrývat všechna období).

   Při zkoušce je kladen důraz primárně na praktické zvládnutí uvedených disciplín, orientaci v základních termínech a schopnost uvedené jevy srozumitelně vyložit (přihlíží se k didaktickému rozměru jednotlivých témat).
   Tematické okruhy ke třetí a čtvrté části viz urs.ff.cuni.cz.

   doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

   pedagogika
   Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
   Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
   Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
   Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

   psychologie
   Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
   Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
   Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
   Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává:
   • seznam četby nejméně čtyřiceti děl španělsky psaných literatur,
   • odborný životopis,
   • případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše).

   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
   • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
   • doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu:
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
   ucitelstvi.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu jsou připraveni:
   a) vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých,
   b) působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
   c) uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru.