Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Východoevropská studia (0231TA090013)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Východoevropská studia (N0231A090013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 23

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: litevština, lotyština, ruština, ukrajinština
   volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)

   samostatné i sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština, litevština, ruština, ukrajinština) nejméně na stupni B2 (podle SERR) (max. 34 bodů)
   2) prokázání znalosti dějin východní Evropy (max. 33 bodů)
   3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy (max. 33 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci na úrovni C2 SERR pro jazyky, zejména v terciérní sféře (turistika, kulturní management), v příslušných složkách státní správy (diplomatická služba, ministerstvo vnitra, ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo obrany aj.), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační oblast), ve vědecké a odborné sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na činnosti mezinárodních vědeckých týmů). Absolvent je schopen práce s příslušnými cizojazyčnými texty ve zvoleném areálovém jazyce A (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština). Absolvent je schopen realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní aktivity ve východní Evropě, realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak). Absolvent má předpoklady samostatně vypracovávat odborné analýzy pro potřeby domácích státních a soukromých subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu a informačního marketingu, spolupracovat se státními institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturně-vzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce, podílet se na prezentaci České republiky a jejího kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu (referent kulturních center), pracovat jako vedoucí či samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících zahraničních cestovních agentur, působit ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (lingvistika, literární věda, kulturologie, historie, politologie, mezinárodní vztahy) na českých i zahraničních univerzitách.