Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Veřejná správa a spisová služba (0322TP120001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Veřejná správa a spisová služba (N0322P120001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 14

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   Průběh přijímací zkoušky:
   1) rozprava o tématu bakalářské práce (max. 50 bodů)
   2) všeobecný kulturní a historický přehled (max. 25 bodů)
   3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: Uchazeč předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (je-li již obhájená) a seznam prostudované literatury. Pokud uchazeč zatím bakalářskou práci neobhájil, představí ji ústně.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu katedry: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu budou mít vzhledem ke kvalitní a kvalifikované přípravě široké uplatnění v následujících oblastech jako:
   • vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a soukromopodnikatelské sféry (soukromého podnikání);
   • vedoucí pracovníci správních archivů;
   • metodici spisové služby; pracovníci ve všech oblastech veřejné správy – státní správy (ústřední – ministerstva, ústřední orgány státní správy, např. ČSÚ, ČÚZK, NBÚ aj.), samosprávy (městské, územní, profesní, zájmové) i v soukromém sektoru, pracující s tradičními analogovými a především elektronickými dokumenty.