Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie (0313TA230003)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Psychologie (N0313A230003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 62
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  70 / 168

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

   požadavky studia programu:
   Profil absolventa pětiletého strukturovaného studia programu psychologie směřující k výkonu profese psychologa od uchazeče vyžaduje:
    totožné oborové zaměření v bakalářském studiu,
    odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa,
    rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační dovednosti, osobnostní stabilitu a zralost.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut)

   1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů)
   2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

   Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
   Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (psychologická metodologie a základy statistiky – 55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

   2. kolo – ústní část

   1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů)
   2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
   3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky a) podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními); b) výpis absolvovaných studijních povinností; c) bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran); d) portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia a e) přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 normostrany).
   • Uchazeč u této části zkoušky odevzdá a) seznam přečtené odborné literatury a b) písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: kps.ff.cuni.cz (Katedra psychologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pětileté studium psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech psychologické praxe, protože absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia programu psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu.