Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Iberoamerikanistika (0222TA120009)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Iberoamerikanistika (N0222A120009)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 22
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 17

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) historie Latinské Ameriky (max. 30 bodů)
   2) kultura Latinské Ameriky (max. 20 bodů)
   3) geografie a společensko-ekonomická situace jednotlivých latinskoamerických zemí (max. 20 bodů)
   4) rozprava o dokončené nebo rozpracované bakalářské práci (max. 10 bodů)
   5) rozprava o prostudované literatuře (max. 20 bodů)

   Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).

   další požadavky ke zkoušce: Uchazeč komisi předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (obhájenou nebo připravovanou k obhajobě) a odevzdá seznam literatury obsahující minimálně 15 titulů k dějinám Latinské Ameriky a minimálně 10 titulů z latinskoamerické beletrie.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu středista: sias.ff.cuni.cz (Středisko ibero-amerických studií FF UK)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Ve všech oblastech kontaktu s hispánským světem v kulturní, politické i ekonomické oblasti, Ministerstvo zahraničních věcí a diplomatické úřady zemí latinskoamerického světa v ČR, turistický průmysl, české i zahraniční podniky zaměřené na hispánský a lusobrazilský svět.