Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Etnologie a kulturní antropologie (0314TA250006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 17

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) rozprava nad výsledky bakalářské práce (max. 40 bodů)
   2) všeobecný přehled v etnologii, kulturní antropologii a folkloristice (max. 30 bodů)
   3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teoretická část, metodologická část, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.


   další informace: etnologie.ff.cuni.cz (Ústav etnologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: etnologie.ff.cuni.cz (Ústav etnologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Všeobecné kompetence získané během navazujícího magisterského studia programu etnologie a kulturní antropologie, jako je schopnost vědecké práce, kritického myšlení a logické argumentace, či kultivovaná forma písemného projevu, předurčují jeho absolventy k uplatnění v široké škále možných oblastí, od sféry akademické přes kulturní a paměťové instituce a neziskový sektor či vzdělávací instituce až po privátní oblast. Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie tak mohou jednak pokračovat ve studiu na doktorském stupni, ať již v rámci doktorského studia realizovaném Ústavem etnologie FF UK, nebo ve kterémkoli jiném antropologicky, etnologicky, sociologicky nebo historicky orientovaném doktorském programu na odpovídající instituci v České republice či v zahraničí. Tato varianta nabízí možnost rozvinutí vlastní vědecké práce, realizaci základního výzkumu a uplatnění v akademické sféře (např. v oblasti univerzitní výuky). Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie však disponují předpoklady k úspěšnému uplatnění také v celé řadě dalších oblastí, jako je státní správa a samospráva, sféra nevládních neziskových organizací, kulturní a paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), či různé instituce vzdělávací (školy, knihovny). Absolventi studia se mohou uplatnit také jako experti v oblasti lidských práv, multikulturalismu, migrace či etnicity (především při podpůrných a integračních aktivitách ve vztahu k cizincům a různým sociálně znevýhodněným nebo vyloučeným skupinám). Díky své znalosti interkulturní komunikace a orientaci v problematice současného globalizovaného světa týkajících se etnické či migrační problematiky mají předpoklady k úspěšnému uplatnění v mediální a kulturní sféře, například jako publicisté a překladatelé. Absolventi jsou též vybaveni pro práci v širokém spektru odborných činností souvisejících s implementací dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví, především v orgánech státní správy, samosprávy a kulturních a paměťových institucí (na mezinárodní, národní, regionální i lokální úrovni, například v síti Regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu MK ČR). V tomto smyslu je Ústav etnologie jedním ze dvou domácích vědecko-pedagogických pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravujících vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi.

   Absolvent magisterského programu etnologie a kulturní antropologie rozumí základním principům vědeckého bádání, osvojil si ústřední metodologické postupy kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (resp. sociálních a humanitních věd obecně) a seznámil se s klíčovými teoretickými výkladovými schématy dané disciplíny. Absolvent programu etnologie a kulturní antropologie se dobře orientuje v problematice sociální, kulturní, náboženské či jazykové rozmanitosti lidských společností. Má základní přehled o konkrétních etnických, náboženských a jazykových společenstvích zejména v evropském kontextu a zná odpovídající společenské, kulturní a historické souvislosti. Seznámil se – teoreticky i prakticky – s terénním výzkumem jako základním metodologickým nástrojem programu a je schopen jej úspěšně realizovat.
   Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v ústředních metodologických postupech kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci.