Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Divadelní věda (0215TA320002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Divadelní věda (N0215A320002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 10

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia (viz níže) (max. 30 bodů)
   2) posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
   3) zkouška z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží návrh tématu diplomové práce (v rozsahu ca. 5 000 znaků) a 1–2 písemné domácí práce (např. bakalářská práce, seminární práce, delší odborná studie – minimální rozsah alespoň jedné práce je 40 000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, dále přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).

   Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 18. května 2020 v obálce na adresu: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu katedry a sociální síti:
   dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
   facebook.com/divadelnivedaFFUK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem ke svým získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích atp.