Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Blízkovýchodní studia (0288TA120001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Blízkovýchodní studia (N0288A120001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 14

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky

   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů)
   2) přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji Blízkého východu (max. 25 bodů)
   3) debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 20 bodů)
   4) ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max. 30 bodů)
   5) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: u ústního pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury k danému programu a b) nárys uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (asi 1 strana)

   další požadavky ke zkoušce:
   podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu katedry: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry (kbv.ff.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program nabízí akademické uchopení blízkovýchodní problematiky z historické a kulturní perspektivy, ponechávající také prostor pro perspektivu literárněvědnou; získání schopnosti kritického uvažování o blízkovýchodní tematice; možnost rozvinutí jazykových schopností v jednom z jazyků oblasti podle volby studenta (arabština, arabský dialekt, perština, turečtina). Získání hluboké znalosti vybraného výseku starších či moderních nebo soudobých dějin oblasti nebo její části. Absolvent nalézá uplatnění nejen v akademické sféře, ale také ve státní správě, v kulturních institucích i nevládních organizacích.