Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Asijská studia se specializací Japanologie (0231TA0900530109)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Asijská studia (N0231A090053)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 16
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 12

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   ASIJSKÁ STUDIA
   SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE, JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA

   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)
   1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů)
   Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá na sekretariátě Ústavu asijských studií FF UK nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.

   další požadavky ke zkoušce: žádné

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je připraven:
   • jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
   • odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních), tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života.