Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Andragogika a personální řízení (0111TA190006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Andragogika a personální řízení (N0111A190006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 36
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  27 / 59

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu programu (max. 20 bodů)
   2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře na úrovni bakalářského vzdělání v oboru, orientace v příbuzných disciplínách (max. 50 bodů)
   3) rozprava ke zvažovanému tématu diplomové práce (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč komisi odevzdá vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně pěti cizojazyčných titulů) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu katedry: andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, sociální a speciální pedagogiky dospělých a znalosti a dovednosti v oblasti poradenství ve vzdělávání dospělých. Absolvent má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci, mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů, pracovního práva a personálního poradenství. Absolvent má odborné znalosti edukačních kontextů zdravého a aktivního stárnutí a age managementu, má relevantní teoretické a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.

   Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace a sociální pedagogiky dospělých, má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů. Absolvent má relevantní teoretické a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.