Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Tlumočnictví: čeština - španělština (7310T279) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 14
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 7

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   upozornění k termínu konání zkoušky:
   písemná část zkoušky na všechny obory překladatelství a tlumočnictví se koná v jednom termínu (uchazeči o dva a více těchto oborů budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 110 minut)
   1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů)
   2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů)
   3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)
   4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)
   5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů)
   2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů)
   3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů)
   4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů)
   5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů)

   Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
   Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady.

   Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – španělština.
   další požadavky ke zkoušce: žádné

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   : Lze upustit pouze od písemné části zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Žádost se podává do 31. 3. 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní politiky.