Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Středoevropská studia (7310T262)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 6

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: hungaristika, polonistika, romistika, slovakistika
   volba specializace: v přihlášce (lze volit pouze jednu specializaci)

   pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky pro specializace hungaristika, polonistika a slovakistika:
   ústní zkouška
   1. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
   2. ověření praktických a teoretických jazykových znalostí (max. 25 bodů)
   3. diskuze nad předloženým seznamem odborné literatury a beletrie (max. 30 bodů)
   4. ověření znalostí literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy (max. 25 bodů)

   U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti jazyka zvolené specializace. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která trvá cca 30 minut a skládá se ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě středoevropská studia na FF UK. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému. Tato část zkoušky probíhá v jazyce zvolené specializace. Třetí část, ověřující znalosti literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy, je zaměřena na vývoj regionu a jeho literární kultury zejména od 19. století do současnosti. Závěrečná diskuze vychází z předloženého seznamu literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky, sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia; počet položek seznamu není stanoven. Diskuze nad seznamem se týká jak odborných děl, tak beletrie.

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam prostudované odborné literatury a přečtené maďarské, polské nebo slovenské beletrie (odevzdává se u ústní zkoušky)

   popis přijímací zkoušky pro specializaci romistika:

   ústní zkouška
   1. romský jazyk (max. 40 bodů) – ověření praktických a teoretických jazykových znalostí tzv. slovenské romštiny
   2. etnologie Romů a romské umění (max. 20 bodů) – ověření přehledu o romských zvycích, náboženství a tvorbě (lidové i umělé), včetně přehledu o teoretických rámcích, ve kterých lze jednotlivé aspekty života a kultury Romů nahlížet. Důraz je kladen na znalost komunity slovenských Romů, ale je třeba prokázat i přehled o ostatních romských komunitách ve světě, zejména o komunitě Romů olašských
   3. historie (max. 20 bodů) – ověření přehledu o dějinách Romů (včetně jejich indického zázemí) a jejich vlivu na současnou situaci. Důraz bude kromě znalosti faktů kladen i na hledání souvislostí a vztahů mezi nimi
   4. motivace ke studiu a zaměření (max. 20 bodů) – rozprava nad seznamem přečtené literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu katedry: kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C1–C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží pracovat s textovými informacemi v těchto třech jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů mezi těmito jazyky. Na široké komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve středoevropském prostoru a zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. Jsou připraveni pro práci analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních oblastí: překladatelství, příp. tlumočnictví; vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství; středoevropská média a nakladatelství, monitoring a tvorba informačních bází o aktuálních trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a společenského vývoje příslušné jazykové oblasti středoevropského regionu (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor); práce v mateřském až středním školství na nepedagogických pozicích (romský asistent); vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra); státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.); regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony); subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.).