Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Překladatelství: čeština - francouzština (7310T271) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 22

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   upozornění k termínu konání zkoušky:
   písemná část zkoušky na všechny obory překladatelství a tlumočnictví se koná v jednom termínu (uchazeči o dva a více těchto oborů budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 110 minut)
   1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů)
   2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů)
   3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)
   4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)
   5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů)
   2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů)
   3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů)

   Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html.
   Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.

   Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – francouzština.
   další požadavky ke zkoušce:
   při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v originále či překladu)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti podané do 31. 3. 2020 lze upustit od písemné i ústní části zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu.
   Dále se promíjí ústní část zkoušky, pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).