Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Klasická archeologie (7105T032)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (N7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 8

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jednooborové a dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   popis přijímací zkoušky
   ústní zkouška
   1) rozprava o tématu, struktuře a metodice bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce za použití PPT prezentace (max. 50 bodů)
   2) diskuze nad odbornou literaturou z předloženého seznamu a přehledové archeologicko-historické otázky k širšímu základu dle plánovaných závěrečných prací (max. 50 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy Ústavu klasické archeologie, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: ukar.ff.cuni.cz/uchazec (Ústav pro klasickou archeologii)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent magisterského studia oboru klasická archeologie navazující na bakalářské studium je připraven k působení v České republice i v zahraničí jako archeolog v expedicích a na archeologických výzkumech, dále jako pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť záchranného výzkumu a ochrany archeologických památek, jako odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří, jako redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru.