Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filozofie (6101T004)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filozofie (N6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 23

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) dějiny filozofie (max. 50 bodů)

   Uchazeč obdrží otázku spadající do jednoho z tematických okruhů (1–6). Uchazeč se pokusí o rozvinutí daného tématu na základě konfrontace filozofických stanovisek dvou autorů z uvedeného seznamu (autory vybírá zkušební komise).
   1. Jsoucno a bytí: Platón, Aristotelés, Descartes, Hegel
   2. Duše, mysl, poznání: Platón, Aristotelés, Descartes, Hume, Kant
   3. Čas, prostor, svět: Platón, Aristotelés, Augustin, Kant
   4. Dobro, jednání, vůle: Platón, Aristotelés, Kant, Nietzsche
   5. Společnost, stát, právo: Platón, Aristotelés, Hobbes, Locke
   6. Bůh a náboženství: Platón, Aristotelés, Tomáš Akvinský, Kant

   2) otázka ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 50 bodů)
   Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární
   filozofické literatury.

   další požadavky ke zkoušce:
   Každý uchazeč doručí do 18. 5. 2020 na sekretariát Ústavu filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1:
   • výtisk bakalářské práce, případně (pokud bakalářská práce není ještě dokončena) jiné významnější práce vypracované během bakalářského studia;
   • seznam prostudované primární odborné literatury.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá ucelené a detailní vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice, počínaje jejím vznikem a formováním v antickém Řecku a konče pluralitou současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen porozumět nejen konkrétním historickým myšlenkovým proudům, ale také klíčovým nadčasovým otázkám, které leží mimo zorné pole experimentálních a sociálních věd. Závažná témata dnešní doby je schopen reflektovat a interpretovat v kontextu dějin i z hlediska aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl být s to formulovat původní a přínosná stanoviska k filozofickým, kulturním, etickým i politickým problémům otevřené společnosti a umět je v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet. Má tedy ucelený přehled o dějinách evropského, resp. euro-amerického myšlení. Rovněž se naučí kvalifikovaně třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu; díky tomu pak lépe obstojí v řadě oborů. Může se uplatnit jako vědecký pracovník v oblasti společenských věd, jako kritik, komentátor, redaktor a po doplnění pedagogické průpravy též jako středoškolský učitel. Rovněž se může uplatnit v diplomacii, v žurnalistice, či v mezinárodních organizacích.