Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Asijská studia se specializací Vietnamistika (0231RA0900690107)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Asijská studia (B0231A090069)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE, JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA, VIETNAMISTIKA

   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Etnologie se specializací vietnamistika): 0; v akad. roce 2017/2018: 10
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Etnologie se specializací vietnamistika): 0; v akad. roce 2017/2018: 16
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) test z anglického jazyka (max. 25 bodů) – 30 minut
   2) test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut

   2. kolo – ústní část
   1) četba a překlad krátkého odborného textu v anglickém jazyce (max. 5 bodů)
   2) motivace a předpoklady ke studiu vietnamistiky; přehled o reáliích, historii a kultuře Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 20 bodů)
   3) rozprava nad odevzdaným seznamem prostudované odborné a krásné literatury (při hodnocení se přihlíží také k počtu a kvalitě titulů, k formálním náležitostem seznamu a schopnosti je představit) (max. 25 bodů)

   Pokud se uchazeč hlásí zároveň na specializaci Koreanistika, píše test z anglického jazyka a test obecných studijních předpokladů pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě specializace.
   Za test z anglického jazyka může uchazeč získat nanejvýš 10 bodů. Pokud se hlásí na Koreanistiku, získané body se mu započítávají bez dalších úprav. Pokud se hlásí na Vietnamistiku, získané body se vynásobí koeficientem 2,5 a poté zaokrouhlí na celé body nahoru. Tento přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů za test z anglického jazyka se u obou specializací liší (Koreanistika: max. 10 bodů; Vietnamistika: max. 25 bodů).

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   předpokládaný počet přijímaných: 18

   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):
   a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci,
   b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.


   další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nawebu ústavu: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě získaných znalostí se absolventi vietnamistiky mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (včetně neziskových organizací a nadací), státní správy a obchodu, případně se mohou dále profilovat směrem k obecným otázkám tradiční kultury regionu jihovýchodní, případně i východní Asie.