Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Asijská studia se specializací Japanologie (0231RA0900690103)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Asijská studia (B0231A090069)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 94

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE, JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA, VIETNAMISTIKA

   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů)
   2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
   3) znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body)

   2. kolo – ústní část:
   1) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních pravidel (max. 8 bodů)
   2) aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií (max. 12 bodů)
   3) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby (max. 20 bodů)
   4) předpoklady a motivace ke studiu, včetně jazykového projevu (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům na uplatnění absolventů:
   1) připravit studenta pro praxi:
   a) jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku),
   b) orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat);
   2) připravit studenta pro navazující magisterské studium:
   a) jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování),
   b) orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které program nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)