Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (0114RA090012)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A090012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se zaměřením na vzdělávání
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) kulturně-literární test (max. 10 bodů)
   2) porozumění populárně naučnému textu (max. 10 bodů)
   3) lingvistický test (max. 10 bodů)
   4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 10 bodů)
   5) esej na literární téma (max. 10 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu, zájem o obor (max. 10 bodů)
   2) orientace v textu, v jazykovědné problematice a reáliích (max. 20 bodů)
   3) orientace v literatuře daného oboru na základě seznamu četby (max. 20 bodů)

   Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní obor Anglistika – amerikanistika.

   Součástí bodového hodnocení celé ústní části zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

   Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí.
   Dále zkouška ověřuje znalost mluvené angličtiny – posuzována je výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v jazyce, tj. schopnost formulovat myšlenky, reagovat na podněty v hovoru apod. Na základě seznamu četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, je posuzována základní znalost literatury anglicky mluvících zemí, rozsah a hloubka čtenářských zájmů, znalost kulturněhistorického kontextu, základních literárněvědných a jazykovědných pojmů a fakt. Hodnocena je také motivace ke studiu (informovanost o náplni studia zvoleného oboru, zájem o konkrétní oblasti studia – literární, kulturněhistorické, jazykovědné a pedagogické, obecná představa o profesním uplatnění).


   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam četby – krásná a odborná anglicky psaná literatura v originále a v překladu (odevzdává se komisi u ústní části zkoušky); není požadován žádný jazykový certifikát,
   • nepovinně: eventuální doklady o pedagogické praxi (vedení kroužků, práce s dětmi apod.) – mohou být předloženy komisi k nahlédnutí jako materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webech ústavů:
   uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
   ualk.ff.cuni.cz (Ústav anglofonních literatur a kultur)
   ucitelstvi.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Anglistika nanečisto (informace na webu uajd.ff.cuni.cz/pripravne-kurzy)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu jsou připraveni:
   a) uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
   b) pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.