Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Středoevropská studia se specializací Romistika (0231RA090023)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Středoevropská studia (B0231A090023)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA, ROMISTIKA, SLOVAKISTIKA
   volba specializace: v přihlášce; lze podat i přihlášky na více specializací

   kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Romistika): 0, v akad. roce 2018/2019: 9
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Romistika): 0, v akad. roce 2018/2019: 14

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) přehled o romské tematice a schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 25 b.)
   2) esej na dané téma (max. 25 b.)
   2. kolo – ústní část
   1) znalost romské tematiky, zejména na základě četby (max. 25 b.)
   2) motivace ke studiu romistiky (max. 25 b.)

   Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné úrovni včetně romského kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického kontextu a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení se promítá také motivace ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného programu, zájem o konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa o profesním uplatnění). Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty uvedené jako povinné (viz seznam povinné a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče (seznam se odevzdává komisi u ústní části zkoušky); výběr četby dle seznamu povinné a doporučené literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bakalarske-studium/romistika/ (Katedra středoevropských studií, Seminář romistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a velmi silnému nedostatku kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických činnostech.
   Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které směřuje k dalšímu získávání a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat v magisterském studiu na jiném příbuzném oboru (lingvistika, sociální antropologie, historie, sociologie apod.). Jazykově dobře vybaveným absolventům je otevřena možnost M.A. studia programu Romani Studies, popřípadě jiného příbuzného programu, i na některé ze zahraničních univerzit.