Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociologie (0314RA250006)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociologie (B0314A250006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  52 / 138

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace: sociologie, socioekonomická studia
   volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)

   kombinovatelnost:
   sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
   socioekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

   požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 120 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 17 bodů)
   2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd (max. 20 bodů)
   3) písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 13 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu (max. 20 bodů)
   2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 15 bodů)
   3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   u ústní části student odevzdává seznam vlastní četby odborné literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webech katedry:
   nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)
   ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se během února, podrobnější informace budou zveřejněny na webu ksoc.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Sociologie je kvalifikovaný pro týmovou práci na výzkumných a organizačních úkolech zaměřených na společenské analýzy, dokáže plnit a vyhodnocovat základní výzkumné a metodické úkoly, může vykonávat řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru na pozicích, které vyžadují schopnost porozumění společenským jevům a procesům a schopnost práce s informacemi a daty. Uplatnění nachází na nižších a středních pozicích např. ve výzkumných organizacích nejrůznějšího druhu, na úsecích organizačního nebo personálního rozvoje v rámci firem, úřadů, a dalších organizací, v analytických odděleních medií i v jejich redakční práci, v analytických a rozvojových odděleních organizací státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru i soukromých firmách.
   Uplatnění absolventa ve specializaci Socioekonomických studií je navíc na místech, na kterých vzniká poptávka po evaluaci sociálně-ekonomických intervencí. Ve veřejném sektoru je to především oblast dotačních orgánů, řízení statní správy a samosprávy, projektového řízení veřejných institucí atp. V komerční sféře je možné se s absolventy setkat v poradenských firmách se zaměřením na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů, dotační poradenství apod.
   V obou specializacích nachází absolvent uplatnění například na těchto profesních pozicích: sociolog, manažer či vedoucí pracovník, datový analytik, personalista, projektový vedoucí. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a teorie poskytuje vynikající výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké či pedagogické kariéry v oboru sociologie.