Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociální práce (0923RA240003)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociální práce (B0923A240003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  41 / 112

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 100 minut)
   1) test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 50 bodů)
   2) úvaha na zadané téma v rozsahu 250–500 slov; bodové hodnocení úvahy bude zahrnuto do 2. kola

   2. kolo – ústní část
   1) pohovor o odborné praxi a motivaci uchazeče ke studiu programu sociální práce (max. 20 bodů)
   2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti základů oboru a příbuzných věd) (max. 20 bodů)
   3) hodnocení úvahy zpracované v rámci 1. kola zkoušky (10 bodů)

   Úvaha je hodnocena pouze u uchazečů, kteří postoupí do 2. kola. Kritéria hodnocení: formální zpracování, dynamika a vnitřní logika textu, originalita zpracování, jazykové vyjadřování.

   Odbornou praxí se rozumí dosavadní činnost uchazeče, která má vztah ke zvolenému programu, placená nebo neplacená spolupráce s pracovišti, které vykonávají činnosti sociální práce.

   další požadavky ke zkoušce:
   • Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury, motivační esej (v rozsahu 1–1,5 strany A4) a seznam doložených praxí.
   • Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí doklady o praxi; dokladem o praxi je potvrzení organizace, se kterou uchazeč spolupracoval, s vyznačením rozsahu.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se v dubnu 2020, informace budou zveřejněny na webu ksocp.ff.cuni.cz/cs
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování sociálních služeb.
   Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a v neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu MPSV (např. v domovech pro seniory, na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na úřadech práce), MŠMT (např. v dětských domovech, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), MV (např. v uprchlických zařízeních), MSp (např. jako asistent probační služby), MZ (např. v dětském centru, v nemocnici, v psychiatrickém komunitním centru).