Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Řecká a latinská studia se specializací Novořecký jazyk a literatura (0231RA090022)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Řecká a latinská studia (B0231A090022)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 13

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura
   specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma
   volba specializace: Uchazeč volí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium), nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Uchazeč si může podat přihlášky i na obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz níže).

   kombinovatelnost:
   sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické civilizace (DAC), latinská medievistika (LM), novořecký jazyk a literatura (NJL)
   samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+NJL), latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)

   JAK SE PŘIHLÁSIT NA ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA:
   Na výběr jsou dvě varianty: „ostatní specializace“ a „Novořecký jazyk a literatura“. Na každou variantu se podává samostatná přihláška. Můžete si podat i dvě přihlášky, na každou z variant.

   Když vás zajímá starořečtina, latina nebo antika:
   podejte si přihlášku na „ostatní specializace“. Konkrétní specializaci si zvolíte až na konci 1. ročníku.

   Když vás zajímá novořečtina:
   Pokud chcete novořečtinu kombinovat se starořečtinou, podejte si přihlášku na „ostatní specializace“ (při zápisu si zvolíte samostatné studium a na konci 1. ročníku si pak zvolíte kombinaci starořečtiny a novořečtiny, tj. řeckou filologii). S jinými specializacemi Řeckých a latinských studií novořečtinu kombinovat nemůžete.
   Pokud chcete novořečtinu kombinovat s jiným programem („sdružené studium“), musíte si podat přihlášku na variantu Novořecký jazyk a literatura a být přijati aspoň na jeden další kombinovatelný program.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky pro specializaci Novořecký jazyk a literatura:

   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů)
   2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů)
   3) test ze světového jazyka (max. 10 bodů)
   4) seznam četby (max. 5 bodů)

   Světový jazyk pro zkoušku si uchazeč volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program.

   Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.

   Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým programem.