Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Obecná lingvistika (0232RA090010)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná lingvistika (B0232A090010)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 38

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) test studijních předpokladů pro lingvistickou analýzu (schopnost pozorování a srovnání jevů v češtině a angličtině, schopnost logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem) (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část:
   1) motivace ke studiu, diskuse na základě životopisu a seznamu prostudované literatury (obojí se odevzdává ústní části přijímací zkoušky) (max. 14 bodů)
   2) stavba a funkce mateřského a studovaného cizího jazyka (max. 18 bodů)
   3) odpovědi na otázky k vybraným úryvkům z odborné literatury, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách Ústavu obecné lingvistiky (ling.ff.cuni.cz/uchazec/lingvistika/bc/prijimacky.php) (max. 18 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam prostudované literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   lze. Od přijímací zkoušky lze upustit v případě účastníků České lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v národním kole. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné podat nejpozději 11. 5. 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech:
   • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
   • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
   • práce ve státní správě – odborník pro vnitřní a vnější komunikaci,
   • práce na slovnících a jazykových korpusech,
   • práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT,
   • asistenční práce při sociologických výzkumech,
   • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
   • oblast reklamy, pojmenovávání produktů, míst etc.