Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika (0231RA09A1069)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia (B0231A09A1069)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 75
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Německý jazyk a literatura): 34
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Německý jazyk a literatura): 56
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivační rozhovor (max. 20 bodů)
   2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)
   3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 bodů)

   Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží.

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále i překladu) – odevzdává se u zkoušky

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webech ústavu:
   german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
   german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy (stránky věnované přijímacímu řízení a přípravnému kurzu)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se; možno vybrat ze dvou typů nebo se účastnit obou kurzů (víkendový prezenční kurz a třináctitýdenní dálkový kurz přes internet); bližší informace zde: german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je připraven na komunikaci v současném německém jazyce slovem i písmem (produktivní znalost) na úrovni B2 podle SERR; disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, kulturněhistorických reálií a sociální kompetencí s ohledem na specifický diskurs (receptivní znalost), má znalosti interkulturních a pragmatických aspektů komunikace, základních proudů a žánrů německy psané literatury po r. 1945 a zná přední osobnosti německé kultury (Gutenberg, Luther, Goethe, Schiller atd.).
   Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech: asistent, sekretář ve veřejnoprávním sektoru, tj. institucích státní správy, administrativní a organizační pracovník v neziskových organizacích či diplomatických institucích, v soukromém sektoru, tj. finančních, pojišťovacích a jiných organizacích, v podnikové sféře jako asistent, v cestovním ruchu, tj. v cestovních kancelářích jako delegát či koordinátor, v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturněpolitické sféře, v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů, v nakladatelstvích či v marketingu.