Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánská a severoevropská studia se specializací Finština (0231RA09A1069)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia (B0231A09A1069)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 9
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 25

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)
   1) orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině (max. 40 bodů)
   2) finské reálie a kultura v celoseverském kontextu (max. 20 bodů)
   3) obecná orientace v literatuře, základy finských literárních dějin a vlastní četba (viz další požadavky ke zkoušce) (max. 40 bodů)

   Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře, literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.), vše v základním celoseverském kontextu.

   další požadavky ke zkoušce:
   Předepsaná literatura:
   – Odborná:
   Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001
   Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870–2000. Karolinum, Praha 2006, strany: 368–452
   Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007, strany: 58–80 a 202–215

   – Beletrie:
   Tommi Kinnunen: Čtyřcestí. Argo 2016
   Timo K. Mukka: Země je hříšná píseň. Odeon 1980/ Ivo Železný 1993
   Arto Paasilinna: Zajícův rok. Hejkal 2004

   Další doporučená literatura:
   Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006
   Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004
   Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení finských studií: fin.ff.cuni.cz/cs/prirucka-finstiny/bibliografie-prekladu-finske-beletrie

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: fin.ff.cuni.cz (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   • Oblast cestovního ruchu (delegát cestovních kanceláří),
   • asistent v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a společnostech operujících na území České republiky,
   • kulturní instituce,
   • oblast sdělovacích prostředků (specialista na finský region),
   • zastupitelské úřady (práce na nediplomatických pozicích),
   • možnost pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu finská filologie či navazujících studijních programů příbuzných.