Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Etnologie a kulturní antropologie (0314RA250007)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (B0314A250007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 68

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky: ústní zkouška

   1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů)
   2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: etnologie.ff.cuni.cz (Ústav etnologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových institucích specializovaných na ochranu nemateriálního kulturního dědictví a tradiční lidové kultury, orgánech státní a veřejné správy a územní samosprávy, a nevládních neziskových organizacích v oblasti multikulturní politiky, národnostních menšin a lidských práv. Uplatnění nachází zejména v 1) práci s etnickými skupinami, národnostními menšinami, subkulturami a kontrakulturami, 2) institucích řešících problematiku integračních a migračních procesů, interkulturní komunikace a multikulturní výchovy, 3) organizacích zaměřených na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin, 4) prezentaci a využívání nemateriálního kulturního dědictví v oblasti folklorismu, národopisu a široce chápané lidové kultury nebo 5) muzejních a galerijních sbírkách specializovaných na lokální, regionální a národní kulturu. Absolvent je odborně vybaven pro práci při implementaci dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví zejména ve výše zmíněných typech institucí na národní, regionální i lokální úrovni, popřípadě v oblasti neziskové činnosti a spolkového života. V tomto smyslu představuje Ústav etnologie jedno ze dvou domácích pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi.

   Absolvent programu dovede samostatně analyzovat a prezentovat základní problémové okruhy a klíčové pojmy a koncepty etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie. Má základní přehled o historii, teorii a metodologii etnologických disciplín s důrazem na kulturní antropologii. Orientuje se v problematice nacionalismu a etnicity, tradiční lidové kultury a folkloru s důrazem na oblast střední Evropy a českých zemí. Zná hlavní zásady provádění etnografického terénního výzkumu a psaní odborného textu. Je schopen tvořivé odborné i publicistické práce. Umí analyticky a kriticky myslet v oblasti klasické, moderní i soudobé sociokulturní antropologie, evropské etnologie, folkloristiky a příbuzných etnologických věd.
   Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v základních problémových okruzích a klíčových pojmech a konceptech etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci.