Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Český jazyk a literatura (0232RA090001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Český jazyk a literatura (B0232A090001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 125
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  154 / 366

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky studia programu: U přijímací zkoušky se požadují znalosti v rozsahu gymnaziální látky.

   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 180 minut)
   1) písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů)
   (pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)
   2) písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů)
   (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu)

   Písemná zkouška je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy. Za test může uchazeč získat nanejvýš 100 bodů. Pokud se hlásí na Český jazyk a literaturu, získané body se mu započítávají bez dalších úprav. Pokud se hlásí na Český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání, získané body se vydělí dvěma a poté zaokrouhlí na celé body nahoru. Tento přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů se u obou programů liší (Český jazyk a literatura: max. 100 bodů; Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: max. 50 bodů).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webech ústavů:
   ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
   uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se, aktuální informace budou zveřejněny na webu ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi využijí získané základy teoretické, odborné a metodické jazykovědné práce na všech pracovních pozicích, které vyžadují práci s písemnými či mluvenými jazykovými projevy, ať už se jedná o korektury, redakční a ediční práci, nebo tvorbu vlastních textů. Kritický přístup k informacím, porozumění komunikačním strategiím a rozvinutý kultivovaný projev vytvářejí předpoklady pro práci ve veřejnoprávních médiích, v kulturních institucích a zájmových organizacích, v podnikovém a v neziskovém sektoru; absolventi rovněž nacházejí uplatnění v oblasti reklamy a marketingu jako copywriteři. Kromě speciálního vzdělání využijí absolventi také studiem rozvinuté vlastnosti a získané znalosti jako obecný kulturní rozhled, komplexní vnímání jazykové a komunikační problematiky a samostatnost při řešení zadaných úkolů.
   Absolvent je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož programu nebo ve specializovaných programech, jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na program bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým programům.