Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bohemistika pro cizince (0231RA090001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Bohemistika pro cizince (B0231A090001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  30 / 73

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. Program neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) praktická práce s jazykem s ohledem zvláště na lexikální a stylistickou složku jazyka a na logické uvažovaní (max. 10 bodů)
   2) vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 15 bodů)
   3) test ze současného spisovného českého jazyka – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 15 bodů)
   4) esej na zadané téma (max. 10 bodů)
   5) reprodukce slyšeného textu, tj. vlastního textu v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (neboduje se, diskuse je součástí ústní zkoušky)

   2. kolo – ústní část
   1) schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů)
   2) diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů)
   3) diskuse nad testem (max. 10 bodů)
   4) motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)

   Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů) – odevzdává se u ústní části zkoušky

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se v letním semestru akademického roku 2019/2020 formou distančního Moodle kurzu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolvent tohoto programu, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, má předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo jako pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najde i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve své zemi, na zastupitelských úřadech své zemi v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.