Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Religionistika (6101R014)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filozofie (B6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 39

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 240 minut)*
   1) interpretace českého odborného textu v českém nebo slovenském jazyce (max. 30 bodů)
   2) překlad cizojazyčného odborného textu (angličtina, francouzština, němčina – dle výběru uchazeče) do českého nebo slovenského jazyka; při práci lze používat standardní slovníky (včetně jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další literaturu; uchazečům se důrazně doporučuje, aby si slovníky přinesli s sebou; k dispozici budou též slovníky ke společnému použití (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část (3 otázky vycházející z předloženého seznamu odborné četby)
   1) metody a dějiny religionistiky (max. 10 bodů)
   2) náboženský okruh 1 (max. 20 bodů)
   3) náboženský okruh 2 (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) seznam prostudované odborné literatury. Komise při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu tohoto seznamu. Dále se hodnotí zejména to, zda posluchač prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat.
   K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují jeden z těchto předepsaných titulů:
   1. William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita, 2002
   2. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly)
   3. Robert A. Segal, Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017

   *Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Filozofie, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom z oborů – obor si zvolí sám při přijímací zkoušce. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo zkoušky i na druhý obor.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 30.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webech ústavu:
   religionistika.ff.cuni.cz (religionistika – seznam doporučené četby a další informace pro uchazeče)
   ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se, informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách Ústavu filosofie a religionistiky (ufar.ff.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají dobrou znalost jednoho náboženského okruhu a získali základní přehled o nejvýznamnějších náboženských tradicích a metodologických přístupech ke studiu náboženství. Naučí se třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. Jsou schopni číst plynule odborné texty v angličtině a mají základní znalost jednoho dalšího světového jazyka. Mají za sebou též minimálně dvouleté studium nějakého náročného klasického či orientálního jazyka, díky němuž se naučili přesnější a diferencovanější práci s jazykem vůbec. Díky bytostně mezikulturní povaze religionistiky spojené s nárokem na komparaci a zobecňování dokáží absolventi lépe porozumět odlišným kulturním světům a tlumočit mezi nimi.