Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Filozofie (6101R004)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filozofie (B6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  42 / 149

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)*
   1) interpretace českého odborného textu v českém nebo slovenském jazyce (max. 30 bodů)
   2) překlad cizojazyčného odborného textu (angličtina, francouzština, němčina – dle výběru uchazeče) do českého nebo slovenského jazyka; při práci lze používat standardní slovníky (včetně jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další literaturu; uchazečům se důrazně doporučuje, aby si slovníky přinesli s sebou; k dispozici budou též slovníky ke společnému použití (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „klasická četba“ (max. 25 bodů)
   2) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „texty 19. a 20. století“ (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   nastudování nejméně dvou titulů odborné literatury dle vlastní volby z každého z obou souborů (tj. nejméně dvou titulů ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“)

   klasická četba:
   a) Platón, Faidón
   b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí)
   c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu
   d) I. Kant, Základy metafysiky mravů

   texty 19. a 20. století:
   a) M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie
   b) W. James, Pragmatismus
   c) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
   d) T. S. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
   e) F. Nietzsche, Zrození tragédie z ducha hudby
   f) B. Russell, Problémy filosofie
   g) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus


   *Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Religionistika, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom z oborů – obor si zvolí sám při přijímací zkoušce. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo zkoušky i na druhý obor.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 30.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se, informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách Ústavu filosofie a religionistiky (ufar.ff.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vědomostně a metodicky vybaven k tomu, aby využíval znalosti myšlenkové tradice ke kritickému hodnocení a formulování principiálních otázek a odpovědí. Dobře ovládá základní metodiku akademické práce a orientuje se jak v základních obdobích dějin filosofie (antická filosofie, patristika a scholastika, novověká filosofie, filosofie 19. a 20. století), tak ve filosofii soudobé (analytická tradice, současná kontinentální filosofie). Samozřejmostí je dobrá znalost dvou světových jazyků a znalost latiny, resp. řečtiny na úrovni umožňující práci s klasickými filosofickými texty.
   Absolvent nachází uplatnění zejména ve správních strukturách ve státním i soukromém sektoru a vůbec všude tam, kde je třeba zjednat si nadhled v rozhodovacích procesech, a rovněž např. v žurnalistice, v redakčních či lektorských profesích, resp. ve funkcích, kde je třeba osvědčit schopnost kritického myšlení.
   Nejlepší ze studentů budou moci získané schopnosti a vědomosti dále rozvíjet v rámci navazujícího magisterského studia filosofie nebo jiného příbuzného oboru a posléze se uplatnit jako vědečtí pracovníci.