Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Dějiny umění (8109R002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 205

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky studia oboru: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče.

   jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba trvání: 30 minut (max. 14 bodů)
   2) identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty na určení jednoho uměleckého díla (snímku) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených uměleckých děl (max. 36 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů)
   2) znalost dějin umění (max. 20 bodů)
   3) znalost památkového fondu (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu ústavu: udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V rámci bakalářského studia získá student základní znalosti a metodologickou výbavu pro kritickou práci s odbornou literaturou a kvalifikovanou odbornou práci s díly všech oborů výtvarného umění. Absolvent bakalářského studia oboru Dějiny umění získá dobrý přehled o vývoji evropského a světového umění a podrobné znalosti dějin českého umění. Dále získá znalosti dějin teoretického myšlení o umění a vývoje oboru dějin umění, i základní přehled o souvislostech problematiky dějin umění a dalších humanitních oborů (estetika, historie, filozofie, religionistika ad.). Vedle odborných znalostí získá absolvent i jazykovou výbavu, nezbytnou jak pro studium odborné literatury, tak pro případné působení v zahraničí.

   Absolventi nalézají uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy na úseku památkové péče (úřady pověřených obcí, krajské úřady), v odborných organizacích památkové péče v dokumentační a provozní činnosti (pracoviště Národního památkového ústavu), v kulturních odborech orgánů samosprávy (krajské úřady, městské úřady), ve státních, krajských i soukromých muzeích a galeriích (dokumentace, popř. kurátorská činnost po absolvování určité praxe a případně dalšího studia), v institucích zabývajících se středověkou archeologií, teorií konzervování a restaurování, ústavech a firmách projektujících rekonstrukce a obnovu památek (dokumentátorská činnost pod vedením specialistů), v kulturní publicistice (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), v odborné redakční činnosti nakladatelství při vydávání uměleckohistorických, historických, kulturněhistorických a obrazových publikací, v redakční praxi při vydávání odborných periodik, v institucích připravujících kulturní nabídku turistického ruchu (Pražská informační služba, soukromé cestovní kanceláře ad.), v institucích zabývajících se propagací a prezentací umění a kultury (výstavní agentury atd.).