Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Aplikovaná geologie (0532TA33A773)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Aplikovaná geologie (N0532A33A773)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  21 / 24

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Hydrogeologie
   Inženýrská geologie
   Užitá geofyzika
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní z předmětu Geologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní stanovené podmínky.
   Jiné důvody, než studium stanovených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
   Aplikovaná geologie
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   1201R004 Geologie
   1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
   1201R018 Geotechnologie
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti matematiky, fyziky a chemie. Absolvovali specializované přednášky v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Jejich konkrétní zaměření je především na průzkum zdrojů podzemní vody, optimalizaci jejich využití a jejich ochranu, navrhování a provádění sanace kontaminovaných lokalit, průzkumné práce pro náročné stavby (tunely, hráze, dálniční a železniční tělesa), posuzování stability svahů a sanace sesuvů, hodnocení dopadů na životní prostředí a jeho monitorování, zjišťování složení a nehomogenit horninového prostředí pomocí měření a interpretace různých fyzikálních polí. Uplatňují se na odpovědných místech v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.