Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (0114TA3000480000 / 0114TA300066) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (N0114A300048)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou, jako pevná kombinace ve sdruženém studiu.Jedná se o studijní program (dále SP) pro vzdělávací oblasti Učitelství a Tělesná výchova a sport, kinantropologie, který vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. SP je navazujícím studiem, prostřednictvím kterého absolventi získají základní teoretické znalosti a oborové dovednosti v humanitních vědních oborech (filosofie a historie sportu), oborech společensko-vědních (psychologie, sociologie a pedagogika sportu) a v souboru spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie) a také z disciplín mezioborových (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně a jednotlivé didaktiky stěžejních sportovních aktivit.
   Studiem v navazujícím magisterském studiu studijního programu Učitelství tělesné výchovy jsou jejich znalosti v jednotlivých oborech dále prohlubovány, studenti jsou seznamováni s širším teoretickým zázemím v oblastech pedagogicko-psychologického základu, univerzitního i oborově specifického základu. V předmětech oborových didaktik základních sportovních odvětví prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních činnostech učitele tělesné výchovy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka (0 - 200 bodů)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

    Celkem možno získat:                                                0 - 600 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek z tématických okruhů: Společensko-vědní základy tělesné výchovy a sportu; Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Teorie a základy didaktiky; Matematika.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Učitel tělesné výchovy na všech typech středních a středních odborných škol včetně druhého stupně základních škol
   Učitel tělesné výchovy, sportovní přípravy a trenér sportovní specializace
   Osoba samostatně výdělečně činná v oblastech poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
   Odborný poradce, konzultant pro výchovu ke zdraví nebo výchovu v přírodě