Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (0114TA300047)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (N0114A300047)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je kombinaci tělesné výchovy s vojenskou tělovýchovou. Absolventi jsou připravováni se zaměřením na vědní obory Kinantropologie tak, aby je dokázali především pedagogicky uplatnit v oblasti vojenské tělovýchovy. Studijní program vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem, a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie a pedagogika sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka) Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně, didaktiky stěžejních sportovních aktivit a didaktika vojenské tělovýchovy. Studenti se přiměřenou mírou podílejí na vědeckých a didaktických činnostech v rámci struktury FTVS UK a útvarech a zařízeních resortu Ministerstva obrany.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Vojenská tělovýchova) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka (0 - 200 bodů)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

    Celkem možno získat:                                               0- 600 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Vojenská tělovýchova.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy umí realizovat, plánovat, a koordinovat pohybové a sportovní aktivity různých věkových a sociálních skupin populace s ohledem na jejich potřeby a místní podmínky. Osvojené poznatky, syntetické učební výstupy rozvinuté do profesních kompetencí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit u různých druhů vojsk v resortu Ministerstva obrany a ve výkonu povolání instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod.