Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (0114TA280004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (N0114A280004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  35 / 74

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se věnuje oblasti tzv. aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu na vrcholové, rekreační i zdravotní úrovni pro jedince s různým typem postižení a omezení. Vychází z širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblast pedagogicko-psychologickou (se zaměřením na speciální pedagogiku a etiku v oblasti aplikovaných pohybových aktivit), ale také na vědní obory spadající do kinantropologie (např. hodnocení pohybového systému a antropomotorika), a zejména pak z oborů, které umožňují získat potřebné znalosti o problematice osob se specifickými potřebami (patobiomechanika, aplikované pohybové programy pro osoby se specifickými potřebami, sportovní trénink osob se specifickými potřebami atd.). Oproti bakalářskému studiu je portfolio předmětů obohaceno o předměty zaměřené na management sportovních akcí pro osoby se specifickými potřebami, zdravotní aspekty sportu osob se specifickými potřebami a prevenci civilizačních onemocnění. Podstatnou složku SP tvoří předměty zaměřené na zpracování závěrečné práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím praxí. SP poskytuje detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává studentům i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních potřeb. Jedná se o akademicky zaměřený SP.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Talentová zkouška

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 1. - 4.6. 2020 (řádný termín) a v náhradním termínu 15. - 17.6. 2020

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

   2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka (0 - 200 bodů)

   14 úloh – vždy jen jedna správná odpověď

    8 úloh každá za 10 bodů

    6 úloh každá za 20 bodů (čtení s porozuměním)

   Celkem možno získat:                                                    0 – 1000 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.04.2020 Do: 26.04.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.05.2020 Do: 17.05.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 20. 5. 2020 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů:

   Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se speciální pedagogikou a Tělesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik-protetik, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty nebo obdobných studijních programů/oborů.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek v jednom z tématických okruhů: Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Kineziologie; Speciální pedagogika

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí v této oblasti. Jedná se zejména o specialisty pro podporu aplikovaných pohybových aktivit (viz Nařízení vlády, Sb. Zákonů 275/2016), ale i například pedagogy volného času, pedagogické asistenty a konzultanty, trenéry, metodiky či organizátory a poskytovatele služeb v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Zároveň studijní program připravuje i potenciální adepty pro doktorské studium a uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. V současné době je vzhledem k inkluzivním trendům vzdělávání vysoká poptávka po nové pracovní pozici „konzultant aplikovaných pohybových a aktivit“.