Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (0114RA3000500000 / 0114RA170004) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B0114A300050)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 23

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou jako pevná kombinace ve sdruženém studiu.Studijní program svým zaměřením a ve vazbě k profilu absolventa i jeho uplatnění v dalším vysokoškolském vzdělávání v rámci odborné a profesní přípravě učitelů vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblasti pedagogicko-psychologického, univerzitního i didaktického základu v oblasti učitelství, ale zahrnuje i další vědní obory souhrnně zařazovány mezi vědní obory Kinantropologie.
   Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie, pedagogika a management sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Neméně podstatná složka studijního programu je tvořena předměty zaměřenými na zpracování závěrečné práce, především seznámení se základními východisky a metodologickými přístupy vědecké práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických praxí.
   Studenti se přiměřenou mírou podílejí na metodické, vědecké i výzkumné činnost, která je v rámci struktury FTVS UK realizována nejen na specializovaných pracovištích, ale i na jednotlivých pracovištích sportovní, společenské a biomedicínské sekce. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   Talentová zkouška:

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Písemná zkouška:

   Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu (0 - 300 bodů)  se koná na FTVS UK ve dnech 1. - 4. 6. 2020 (řádný termín) a v náhradním termínu 15. - 17. 6. 2020. Obsahová náplň odborného testu z matematiky vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.04.2020 Do: 26.04.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.05.2020 Do: 17.05.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 20. 5. 2020 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Talentové zkoušky:

   - upuštění od konání talentových zkoušek

   Písemné zkoušky:

   - termín písemné zkoušky: 22. 6.2020

   Náhradní termín zkoušek: 13 - 16. 7. 2020

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které je zaměřeno na přípravu učitelů tělesné výchovy, v kombinaci s druhým aprobačním předmětem.
   Podle volby zaměření nebo specializace absolvent nalezne uplatnění v oblastech tělovýchovných služeb jako pedagog volného času, instruktor, trenér specialista v oblasti podpory zdraví nebo pobytu a pohybu v přírodě.