Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ortotik-protetik (5345R026)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit. Musí být schopen předat postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude především na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může se však uplatnit v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik-protetik nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy zabývajících se zdravotními pomůckami. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.


   1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
   2. Písemná zkouška – test z biologie
   3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností

   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
   Test z biologie (základy obecné biologie a genetiky, biologie člověka)  Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru. 

   Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností

   https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-zkouska_tvurcich__schopnosti_a.pdf

   Bodování: 3 úkoly, každý za 50 bodů

   1. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů 0 – 200 bodů
   2. Písemná zkouška - test z biologie 0 - 200 bodů
   3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 – 150 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 550 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky nebo ze zkoušky tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 body.

   více informací k písemné přijímací zkoušce naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeč, kteří splnili bodový limit pro přijetí kestudiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. 

   Upozorňujeme, že prohlídka od  tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.

   ČIHÁK, Radomír, 2016. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3817-8.

   MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-23795-9.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sport. Orientuje se v jednotlivých druzích postižení a typech pomůcek, je teoreticky i prakticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit, je schopen předat postiženému potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Uplatnění najde především v odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může působit jako pedagog v nižších formách vzdělávání v tomto oboru nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků, dále i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na příslušných úsecích státní správy.