Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzioterapie (5342R004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  70 / 949

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
   Poznámka k termínu:  
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studiem oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeut a jsou oprávněni vykonávat činnosti v souladu s platnou legislativou ČR, která stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Absolvent bakalářského studia je odborníkem v oboru fyzioterapie, který spolupracuje se všemi členy zdravotnického týmu při koordinaci a provádění diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné. Uplatnění nalezne ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, jako jsou kliniky léčebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory, ale
   i na dalších specializovaných pracovištích.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

   Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

   2. Písemná zkouška – test z biologie

   Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru.

   Bodování: 
   1. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů 0 – 200 bodů 

   40 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů

   Dohromady celý test  ----  200 bodů

   Následuje další test (bez přestávky mezi jednotlivými testy).

   2. Písemná zkouška - test z biologie 0 - 200 bodů 

   40 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů

   Dohromady celý test  ----  200 bodů

   Celkem možno získat: 0 – 400 bodů

   Více informací k písemným přijímacím zkouškám naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeč, kteří splnili bodový limit pro přijetí kestudiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. 

   Upozorňujeme, že prohlídka od  tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu písemných přijímacích zkoušek


   řádný termín: 24.6.2020

   náhradndí termín: 13. - 16.7.2020

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.

   ČIHÁK, Radomír, 2016. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3817-8.

   MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-23795-9.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal studiem odbornou způsobilost k výkonu regulovaného nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeut. Je oprávněn pro výkon činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie, kterou může vykonávat ve zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních ústavů a specializovaných pracovišť, v zařízeních sociální péče, lázeňských i sportovních. Je vybaven praktickými dovednostmi v plné šíři oboru fyzioterapie, schopností samostatně jednat a racionálně používat široké škály fyzioterapeutických metod a postupů, včetně postupů fyzikální terapie a je schopen posoudit efekt své terapie. Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které jsou v souladu s doporučeními WCPT.