Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (0988TA2400020000)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N0988A240002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SP se zaměřuje v rámci vzdělávací oblasti sociální práce buď na přípravu vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení, nebo supervizorů v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Tato vědní disciplína vychází z dalších vědních disciplín, zejména filosofie a etiky, sociologie nebo psychologie, a čerpá též z tvůrčí činnosti z oblastí organizačních studií, managementu, ekonomie, administrativy, ošetřovatelství, sociálního lékařství, či práva. Rozvoj řízení a poskytování služeb vychází z evropského kontextu harmonizace právního prostředí, dostupnosti, kvality a dobré praxe včetně její evaluace. Velký důraz je kladen na responzivitu služeb v přirozeném prostředí, práva klientů a jejich pečovatelů a podporu pomáhajících pracovníků. Studium poskytne teoretické i metodologické poznatky a osvojení praktických dovedností díky vysokému podílu praxe. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i projektech s poskytovateli služeb.
   SP navazuje na VŠ bakalářské vzdělání sociální práce, splňující podmínky odborné způsobilosti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studovat jej mohou též absolventi bakalářského studia příbuzných oborů (např. humanitních oborů, teologie, sociologie, zdravotnických oborů), kteří mají praktické zkušenosti v oblasti adiktologie, poradenství, sociální a výchovné péče, zdravotně-sociální péče. Obor připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb.

   V daném pojetí se jedná o obor unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován.

   V prezenční formě se program vypisuje pouze ve specializaci Řízení.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je též schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině nebo němčině.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, v němž se hodnotí:

   1. Schopnost porozumět a vyhodnotit poznatky z níže uvedené odborné četby (max. 4 body):
   • BAŠTECKÁ, B., ČERMÁKOVÁ, V., KINKOR, M. Týmová supervize. Praha: Portál, 2016
   • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum,2018
   • DRUCKER, F. P. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2015.
   • SCHWARTZ, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). (alternativa pro němčináře: MOHLER,P.Ph., WOHN,K. (2005) Persönliche Wertorientierungen im European Social Survey, ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 01.)

   Odkazy na on-line verze cizojazyčných textů jsou na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html

   2. Představení bakalářské, příp. diplomové nebo disertační práce (max. 2 body).

   3. Schopnost prezentovat zkušenosti z praxe z pomáhající profese, pro kterou je kvalifikován předchozím studiem, znalost kvalitní profesní praxe, kritické uvažování o praxi a o řízení a vedení/vzdělávání dospělých. Pohovor vychází z profesního uchazečova životopisu (max. 3 body).

   4. Schopnost reflektovat znalosti a dovednosti získané na základě účasti v relevantních výcvicích a kursech dalšího vzdělávání. Pohovor vychází z dokladů o absolvovaných výcvicích a kursech (max. 3 body).

   5. Další předpoklady ke studiu, odpovídající klíčovým kompetencím pro celoživotní učení – celkový rozhled, znalosti a postoje získané dosavadním studiem a odbornou četbou, schopnost se učit, otevřenost, samostatnost, proaktivní jednání, schopnost naslouchat (max. 4 body).

   Podkladem pro ústní zkoušku je profesní životopis, příp. doklady o absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání a výcvicích a bakalářská práci nebo její teze. U uchazečů, kteří nejsou absolventy oboru sociální práce, též seznam předmětů absolvovaných v bakalářském programu. Tyto podklady doporučujeme studentům přinést k přijímací zkoušce.

   Celkem je možné získat u přijímací zkoušky 16 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 05.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 08.06.2020 Do: 12.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška se koná v termínu od 8. června 2020 do 11. června 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je specialista, který se orientuje v principech evropských systémů sociální a zdravotní péče a sociální politiky ve vztahu ke kvalitě péče a jejího řízení a je schopen je aplikovat na situaci vybrané organizace. Umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků. Je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci a podporovat její rozvoj s ohledem na specifické potřeby lidí, lidská práva a etické aspekty péče o znevýhodněné klientské skupiny.

   Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a v organizacích koordinujících služby sociální práce. Kvalifikace absolventovi umožňuje zastávat manažerské pozice v sociálně-zdravotních nebo zdravotních službách. Absolventi dále mohou působit jako supervizoři, výzkumníci, příp. analytičtí pracovníci v sociálních nebo zdravotnických institucích.