Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (7507R038 / 7504R181) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 95

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Jedná se o mezifakultní studium (Pedagogická fakulta UK – Přírodovědecká fakulta UK)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským programem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Geografie se zaměřením na vzdělávání

   Studijní obor Geografie se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v geografii. V rámci studia jsou zastoupeny čtyři hlavní skupiny geografických oborů – fyzická, sociální a regionální geografie a kartografie s geoinformatikou a dále skupinou didakticky a pedagogicky zaměřených předmětů. Součástí studia je terénní výuka a náslechová pedagogická praxe.

   Absolvent má osvojeny základní znalosti z vědního oboru geografie a jejích dílčích disciplín (fyzická, sociální a regionální geografie, kartografie a geoinformatika) i elementární znalosti z pedagogiky a psychologie a koncepční znalosti o českém systému vzdělávání. Absolvent oboru je vybaven klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem v geografii jako vědním oboru. Za pomoci základních výzkumných metod a technik geografické analýzy a syntézy dokáže vyhledat a zpracovat širokou škálu informací o přírodních a společenských systémech v území, s využitím metod kvantitativní a kvalitativní povahy umí hodnotit prvky, jevy a struktury v krajině, rozlišit převažující funkce území a procesy ovlivňující proměny interakce společnost-příroda a člověk-krajina. K analýze problémů v regionech různých měřítek umí využít rozmanité zdroje informací (mapa, statistika, internet, média ad.). Informace umí kriticky posuzovat, diskutovat, významově rozlišovat a rozmanitou formou interpretovat (slovně, kartograficky, graficky ap.). Umí vysvětlit, jak vědomosti uplatnit, využívat a předávat, resp. prezentovat stav poznání v současné geografii (písemně i ústně).

   Studijní plán oboru je dostupný na adrese: https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Písemná zkouška - test z dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva: uzavřené a jednoduché otevřené otázky. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Délka trvání testu je 60 min.

   Geografie se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Obsahová náplň odborného testu z geografie vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v Česku případě z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; zařazeny jsou navíc otázky zjišťující zájem uchazeče o obor; test ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Délka trvání testu je 60 min.

   Ukázka testu je na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2020 Do: 16.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2020 Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu ověření pro všechny programy/obory:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od:          15. 06. 2020    Do:      26. 06. 2020

   Náhradní termín (přijímací zkoušky):             02. 07. 2020    Do:      03. 07. 2020

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.

   SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.

   BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.

   KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.

   BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.

   HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.

   POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.

   ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.

   HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Geografie se zaměřením na vzdělávání

   https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent má rozsáhlé vědomosti v oboru historie. Prioritou je následné magisterské studium učitelství. Jako bakalář se uplatní v oblastech: státní a veřejná správa, památková péče – specializovaná administrativní síla, dokumentátor, osvětový pracovník, pracovník terénního výzkumu, editor. Muzea, galerie – administrativa, lektor.

    

   Geografie se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent je připraven uplatnit získané vzdělání v široké škále povolání, zejména v oblasti vzdělávání (lektor), dále v různých médiích a vydavatelstvích (odborný redaktor), v cestovním ruchu (průvodce), v grantových, rozvojových či marketingových agenturách (analytik) nebo v decizní sféře (odborný pracovník v oblasti různých stupňů veřejné správy a v rezortních organizacích ministerstev). V souladu s prioritami Univerzity Karlovy v Praze je absolvent připraven pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu geografie, oboru Učitelství geografie pro střední školy.