Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Astronomie a astrofyzika (0533TA110009)

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Astronomie a astrofyzika (N0533A110009)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studijního programu je příprava odborníků, kteří jsou schopni na špičkové úrovni řešit otázky spojené se základním a aplikovaným
   výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky. Zároveň vychovává pracovníky popularizující tyto obory na půdě lidových hvězdáren a planetárií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V případě programů Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 120 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

   Skladba úloh písemné zkoušky:
   - Fyzika (4 úlohy)

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2020.

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

   Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2020 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2020 Do: 03.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2020 Do: 22.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkoušky na MFF byly celoplošně zrušeny. Rozhodnutí o přijetí bude fakulta vydávat až po doložení všech ostatních podkladů nutných pro přijetí ke studiu (doklad o ukončení střední školy apod.). Pro doložení těchto podkladů zůstávají všechny termíny beze změny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro studijní programy Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia na MFF UK dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky. Upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jemuž odpovídá navazující magisterský studijní program podle nových akreditací platných v akademickém 2020/21, na který se hlásí.

   Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:
   Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026.

   Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Nebude-li žádost podána a doložena do 29. 2. 2020, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
   Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2020 tento studijní program úspěšně absolvovat. Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem března.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají pokročilé znalosti v hlavních partiích klasické a moderní astronomie, astrofyziky a kosmologie, opírající se o spolehlivý základ v obecných oblastech fyziky – teoretické mechanice, kvantové fyzice, termodynamice, statistické fyzice a obecné teorii relativity. Mají přehled o moderní pozorovací technice a metodách, jsou připraveni na analýzy pozorovacích dat a tvorbu numerických modelů. Jsou zběhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací anebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka.