Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Regionální a politická geografie (1301T011)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geografie (N1301)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 17

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Regionální a politická geografie je navazujícím magisterským studijním oborem, který je určen uchazečům majícím zájem získat odborné geografické vzdělání s důrazem na propojení přírodních a společenských složek Země.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a obecná regionální a politická geografie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů bakalářského oboru Geografie a kartografie, včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní uvedené podmínky.
   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského oboru Regionální a politická geografie budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   1301R007 Geografie a kartografie
   1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
   1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
   1303R005 Demografie se sociologií
   1303R004 Demografie se sociální geografií
   1303R002 Demografie s ekonomií
   7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   3913R001 Vědy o Zemi
   1202R011 Povrchová a podzemní voda
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Je schopen provádět analýzy vztahů společnosti a přírodního prostředí, včetně rozbory dlouhodobých změn využívání krajiny, analýzy procesů globalizace, geopolitických a geoetnických problémů, procesů v oblasti cestovního ruchu a problematiky druhého bydlení a rekreace, územní správy a samosprávy. Absolventi jsou připraveni pro práci v širokých sektorech veřejných institucí a soukromých firem, to jest ve státní správě, hospodářské a územní praxi, ve sféře služeb, cestovního ruchu a v organizacích zaměřených na zahraniční kontakty (ministerstvo zahraničních věcí, obchodní firmy apod.).