Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hydrologie a hydrogeologie (0532TA330014)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie (N0532A330014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 13

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětů Geologie a geografie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní uvedené podmínky.
   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
   Hydrologie a hydrogeologie
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
   1201R004 Geologie
   1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
   1201R018 Geotechnologie
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi magisterského studijního programu Hydrologie a hydrogeologie získají obecné a specializované znalosti o jevech a procesech v hydrosféře a vlivech lidské společnosti na zásoby a oběh vody na Zemi včetně ovlivnění jakosti povrchových a podpovrchových vod. Během studia získají poznatky z hydrologie, hydrogeologie, hydrochemie a úpravy vody, znalosti o vodních ekosystémech a zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a základy numerického modelování. Absolvent je schopen samostatně řešit dílčí i komplexní úlohy a zvyšovat svou odbornou kvalifikaci. Je připraven jak k další výzkumné práci tak i k praktické činnosti ve sféře státní správy nebo v soukromé sféře.