Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geobiologie (0532TA330006)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geobiologie (N0532A330006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Geobiologie je nové mezioborové, navazující magisterské studium na geologické a biologické sekci přírodovědecké fakulty UK. Je zaměřeno na interakci mezi živými a neživými součástmi ekosystémů. V šesti zaměřeních (Evoluce fosilních ekosystémů, Paleobiologické aspekty evoluce organizmů, Tafonomie, Historická biogeografie, Kvartérní paleoekologie, Geomikrobiologie bude profilovat absolventy ve vybraných oblastech progresivního přírodovědného oboru geobiologie. Na rozdíl od bakalářského oboru Praktická geobiologie se jedná o čistě vědecky zaměřený obor.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětů Geologie a biologie - základní přehled v rozsahu povinných předmětů věd o Zemi a biologie bakalářského studia oboru Praktická geobiologie.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má základní přehled v geologických a biologických vědách s důrazem na znalosti interakcí živé a neživé přírody v současných ekosystémech i v geologické minulosti. Individuálně v závislosti na specializaci se orientuje v nejnovějších poznatcích v užším studijním zaměření: v oborech paleoekologie, historické biogeografie, geomikrobiologie, evoluce a tafonomie a zná zdroje a způsoby sledování aktuálních vědeckých výstupů v daném zaměření. Absolvent ovládá terénní i laboratorní práci specifickou pro vybrané zaměření a má zkušeností s ústní a písemnou prezentací vědeckých výsledků. V oblasti aplikovaného výzkumu je schopný hodnotit některé zátěže na životní prostředí a zná úpravu některých druhů nebezpečných odpadů.