Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Klinická a toxikologická analýza (1403T002)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Klinická a toxikologická analýza (N1413)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 41

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem oboru je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v provozních, kontrolních a výzkumných laboratoří věnujících se otázkám klinické, toxikologické a ekotoxikologické analýzy, výrobě a testování biopreparátů, kosmetiky a léčiv. Studenti si mohou vybrat z široké nabídky témat diplomových prací v rámci Přírodovědecké fakulty a dalších kooperujících pracovišť. Řada studentů vypracovává témata, stojící na pomezí chemie, biologie nebo biomedicíny, ať už přímo ve fakultních laboratořích, nebo v laboratořích řady pracovišť Akademie věd (Mikrobiologický ústav, Ústav experimentální genetiky, Ústav pro biochemii a farmacii, Fyzikální ústav) nebo na pracovištích jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze (1. a 2. lékařská fakulta, Ústav pro diagnostiku dědičných chorob, Endokrinologický ústav aj.). Studenti jsou tak velmi dobře připraveni pro odbornou práci v moderních laboratořích a jsou schopni řešit aktuální tématiku pomocí nejmodernější přístrojové techniky.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Chemie se zaměřením na biochemické a klinicko-toxikologické aspekty v rozsahu základních předmětů (Analytická chemie, Organická chemie, Biochemie a Toxikologie) bakalářského studia oboru Klinická a toxikologická analýza.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní uvedené podmínky.
   Jiné důvody, než studium uvedeného oboru a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
   Klinická a toxikologická analýza
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
   1403R002 Klinická a toxikologická analýza,
   kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů do 2,000 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).
   Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi magisterského studijního programu KATA mají interdisciplinární základy v principech chemie, biochemie, biologie a farmacie, které jim umožňují, aby vedli laboratoře zachovávající dobrou laboratorní praxi v klinické analýze, v analýzách potravního řetězce a při vývoji, výrobě a distribuci léčiv. Jsou schopni posuzovat nejdůležitější stránky rizik, právních důsledků analytických výsledků a vlivů chemických látek na okolní prostředí.