Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekologie (0511TA030034)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Ekologie (N0511A030034)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 32

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Hydrobiologie
   Terestrická ekologie
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Studijní program Ekologie klade důraz na základní biologické vzdělání v oboru, tj. na průpravu studentů v oblastech „nadorganismální biologie. Nemá ambice suplovat výuku v tematikách ochrany životního prostředí či hospodaření s přírodními zdroji, není primárně zaměřen na aplikovaná témata.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Ekologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má teoretické i praktické (metodické) znalosti zahrnující obecné i speciální aspekty terestrické i vodní ekologie v celé šíři oboru od ekofyziologie a molekulární ekologie přes autekologii, vnitro- a mezipopulační interakce po ekologii velkých měřítek (společenstva, ekosystémy, fylogeografie), s akcentem na překonání taxonomicky vymezených (botanika x zoologie) bariér. Ovládá moderní postupy v analýze kvantitativních dat a modelování ekologických procesů. Absolvent je vybaven jak k další vědecké přípravě a samostatné výzkumné práci v oboru, tak i k odborné a metodické (nikoliv legislativní) práci v oblastech ekologické expertizy, analýz a monitoringu ve státní správě a soukromém sektoru.