Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Botanika (0511TA030017)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Botanika (N0511A030017)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 23

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Algologie a ekologie řas
   Bryologie a lichenologie
   Cévnaté rostliny
   Geobotanika
   Mykologie
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Studijní program Botanika zahrnuje všechny aspekty studia ekologie a evoluce cévnatých i bezcévných rostlin či hub. Předmětem zájmu jsou aspekty rostlinné ekologie a evoluce na úrovni jednotlivých organismů a jejich interakcí, na úrovni společenstev a na krajinné úrovni. Organismální část botaniky zahrnuje biosystematiku, molekulární fylogenetiku, morfologii a geometrickou morfometrii jakožto vědu o biologickém tvaru. Interakce organismů zahrnuje studium populační ekologie s využitím fenotypových i molekulárních markerů. Studium rostlinných společenstev je základním přístupem při výzkumu vegetační ekologie. Dynamika rostlinných společenstev na krajinné úrovni je studována v kontextu výzkumu historie krajiny a antropogenních vlivů v krajině.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Botanika. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu Botanika je znalcem biologie a ekologie rostlin a vegetace. Má teoretické i praktické znalosti, které se opírají jak o terénní, tak experimentální metody získávání dat. Biosystematické a ekologické přístupy pokrývají všechny hlavní skupiny rostlin i autotrofních a houbových organismů se zaměřením na jejich fylogenetické, mikroevoluční, geografické či fytocenologické vztahy. Odtud plyne tradičně široké uplatnění vzhledem k přesahům do jiných biologických i nebiologických, badatelských i aplikovaných oborů. Absolventi pokračují ve vědeckém rozvoji v doktorském studiu a uplatňují se v rostlinné výrobě, lesnictví, vodohospodářství, hygieně, ochraně přírody a územním plánování, farmacii, managementu a obnově krajiny.