Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Evoluční biologie (0511TA030011)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Evoluční biologie (N0511A030011)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 10

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Evoluční biologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je znalcem biodiverzity a evolučních procesů. Má komplexní přehled v oblasti biodiverzity a minimálně v jedné z hlavních organismálních říší má detailní schopnosti identifikovat diverzitu v ekosystémech. Ovládá techniky molekulární fylogenetiky a fylogenomiky a metody analýzy fenotypu či evolučních vzorců chování a kompetičních interakcí. Integruje tyto znalosti a dovednosti při práci s biotechnologicky významnými organismy, a to jak z hlediska jejich genetické diferenciace, tak i v průmyslových aplikacích. Provádí biologické hodnocení, tj. přírodovědný průzkum a hodnocení vlivu zásahů na organismy ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Díky tomu se uplatní jako oprávněná osoba při hodnocení vlivů na ŽP.