Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Buněčná biologie (0511TA030019)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Buněčná biologie (N0511A030019)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  34 / 66

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Buněčná biologie se zabývá studiem buněčných regulací a morfogeneze na molekulární úrovni. Předmětem zájmu je buňka, konceptuální základ současné biologie, jakož i soubory buněk a jejich vzájemné interakce - tedy mnohobuněčný organismus a jeho ontogenetický vývoj.

   Počínaje akademickým rokem 2019/2020 je otevřen nově akreditovaný program Reprodukční a vývojová biologie. Tento studijní program nahrazuje a rozšiřuje stávající zaměření Vývojová biologie oboru Buněčná a vývojová biologie. Doporučujeme uchazečům, kteří chtějí pracovat na projektech zaměřených na vývojovou biologii, aby podávali přihlášky již do nově otevíraného programu Reprodukční a vývojová biologie. V rámci nadcházející reakreditace bude obor Buněčná a vývojová biologie akreditován jako program Buněčná biologie (již bez dílčích zaměření).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Buněčná biologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vzdělán v oborech buněčná a molekulární biologie, vývojová biologie, a v dalších oblastech odpovídajících jeho magisterské práci. Studium bylo zaměřeno na problematiku buněčných regulací v jedno- i mnohobuněčných organismech a na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech, a to v normě i patologii. Získané praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy molekulární genetiky, biochemie, genomiky a proteomiky, buněčné biologie i vývojové morfologie. Absolvent je připraven k vědecké práci jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu a má potenciál pokračovat v doktorských studijních programech.