Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Praktická geobiologie (1201R015)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geologie (B1201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 14

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Obor poskytuje absolventům základní přehled ve vědách o živé i neživé přírodě, tak aby absolvent dobře porozuměl vědeckým pracím pojednávajícím o procesech ve vývoji geobiosféry. Kromě předstupně pro vědecké bádaní v mezioborové oblasti geobiologie takové studium připravuje široce vzdělaného přírodovědce, připraveného pro plnění úkolů menších institucí, které nemají možnost zaměstnávat větší počet různých specialistů (zoolog, botanik, geolog, paleontolog).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent se přehledně orientuje ve vybraných geologických a biologických vědách zaměřených na vývoj přírody, evoluci interakcí živé a neživé přírody, vývoj ekosystémů v geologické minulosti a změn biodiverzity. Nabídka volitelných praktických předmětů umožňuje absolventům uplatnění v oblastech zpracování přírodovědného materiálu a popularizace přírodovědných informací, při koordinaci styku s veřejností a lektorské práci v státní správě, místní samosprávě, nevládních organizacích, muzeích, na správě velkoplošných chráněných území, atd., v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a firem řešících specializovanou environmentální problematiku. Absolvent může také pokračovat v magisterském studiu zvláště věd o živé a neživé přírodě.